Aktiivinen Synnytys ry (www.aktiivinensynnytys.fi) on ympäri maata toimiva naisten verkosto, joka pyrkii uudistamaan synnytyskulttuuria naisten, lasten ja perheiden tarpeita huomioivaksi. Yhdistyksemme yhtenä tavoitteena on rohkaista naisia ottamaan vastuuta itsestään ja etsimään oman tapansa olla raskaana ja synnyttää.

Tärkeitä asioita, joita yhdistys pyrkii toiminnallaan tekemään tunnetuksi ja ajamaan eteenpäin, ovat mm. synnytyspaikan valinnanvapauden saaminen perheille, pienten kodinomaisten synnytysyksiköiden toiminnan turvaaminen, mahdollisuus omaan tuttuun kätilöön, kätilökoulutukseen vaikuttaminen yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti, synnytysvalmennuksen sisällön parantaminen ja tietoon perustuvien valinnanmahdollisuuksien lisääminen sekä vauvamyönteisyyden ja vanhemmuuden tukeminen.


 Kiintymysvanhemmuusperheet ry (www.kiintymysvanhemmuus.fi) on yhdistys lapsentahtisesta ja lempeästä kasvatuksesta kiinnostuneille.

Kiintymysvanhemmuudella tarkoitetaan vauvojen ja lasten hoitofilosofiaa, jossa keskiössä on lapsen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen ihmiselle lajityypillisellä tavalla. Tietyt vauvanhoitotavat ovat kiintymysvanhemmuusperheissä yleisiä. Näitä ovat esimerkiksi perhepedissä nukkuminen, pitkä imetys, kiinteisiin ruokiin tutustuminen sormiruokaillen, kantoliinassa kantaminen ja runsaasti suorassa ihokontaktissa oleskeleminen, vessahädästä viestiminen sekä usein myös kestovaippojen käyttäminen. Kiintymysvanhemmuudessa on kuitenkin kyse ennen kaikkea perusasenteesta lasta kohtaan, ei vain ulospäin näkyvistä toimintatavoista. Kiintymysvanhemmuus on lapsen tunteiden ja ajatusten kunnioittamista, hänen tarpeisiinsa vastaamista ja pyrkimystä ymmärtää lasta kokonaisvaltaisesti. Perusoletuksena on, että lapset ovat synnynnäisesti sosiaalisia ja halukkaita yhteistyöhön, ja tarkoitusperiltään pohjimmiltaan hyviä.

Lempeä kasvatus on KiVa ry:n lanseeraama termi isompien lasten kasvatustyylille, joka kiintymysvanhemmuuden sovelluksena pohjautuu myös lapsen ymmärtämiseen, kunnioittamiseen, empaattisuuteen ja tarpeiden tunnistamiseen. Aikuisen keskeinen tehtävä on lempeänä kasvattajana auttaa lasta tyydyttämään todelliset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeensa – myös ne, jotka poikkeavat lapsen sen hetkisistä haluista ja tahdosta. Vanhemman rooli on olla aito, kaikenlaisin tavoin tunteva ja toimiva ihminen, joka näyttää lapselle, kuinka omista tarpeista kerrotaan toisille ja kuinka omiin ja toisten tarpeisiin pyritään vastaamaan etsien rauhanomaista neuvotteluratkaisua, kun tarpeet ovat ristiriidassa.

Yhdistyksemme tavoitteena on edistää näitä kulttuurissamme vaihtoehtoisiksi leimattuja hoitotapoja ja tarjota tukea ja vinkkejä kiintymysvanhemmuudesta kiinnostuneille perheille.


Tampereen Napapiiri ry (www.tampereennapapiiri.fi) on pirkanmaalaisten lapsiperheiden vertaistukea ja virkistystoimintaa tarjoava sitoutumaton yhdistys. Toiminta on itseohjautuvaa ja perustuu vapaaehtoistyöhön. Se käsittää vertais- ja tukiryhmiä, kursseja, lainaamoja sekä tapahtumia odottajille ja lapsiperheille tärkeistä aiheista. Lapset ovat mukana kaikessa toiminnassa.